เลือกบอร์ดอื่น :: | ถาม-ตอบ-แลกเปลี่ยนความคิดเห็น | โษณาย่อย Classified | คุยกับ อจ. ไมตรี ทรัพย์เอนกสันติ |
ค้นหา :
เข้าสู่ระบบ
กฎกติกาในการใช้เว็บบอร์ด

กฏกติกา การใช้งานเว็บบอร์ดของเว็บไซต์ไมตรีเอวีดอทคอม

1.) ห้ามโพสต์หรือแสดงข้อความและภาพประกอบ ซึ่งเป็นถ้อยคำไม่สุภาพ, หยาบคาย, เสียดสี, ดูหมิ่นดูแคลน, หรือส่อไปในทางทำให้เกิดความแตกแยกทางความคิดในหมู่คณะ หรือไม่เหมาะสมต่อการเผยแพร่สู่สาธารณชน หรือภาพและข้อความซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เครื่องเสียง

2.) ห้ามโพสต์หรือแสดงถ้อยคำหรือภาพประกอบ ซึ่งพาดพิงบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายในทางหนึ่งทางใด หากการโพสต์นั้นๆ ทำให้เกิดข้อพิพาทในทางนิติกรรม สมาชิกผู้โพสต์ข้อความนั้นๆ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง หรือกระทู้นั้นๆ อาจทำให้เกิดความวุ่นวายในเว็บบอร์ดทางใดทางหนึ่ง, ขาดความเป็นระเบียบ, ก่อให้เกิดความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ฯลฯ เว็บไซต์ไมตรีเอวีดอทคอม สงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้หรือภาพหรือทั้งข้อความและภาพในกระทู้นั้นได้ทันที

3.) ห้ามโพสต์หรือแสดงข้อความหรือภาพประกอบ ในลักษณะการประกาศจะซื้อหรือจะขายในเว็บบอร์ดห้องอื่นๆ โดยเด็ดขาด ให้โพสต์ประกาศในห้อง โฆษณาย่อย Classified เท่านั้น

4.) ห้ามโพสต์หรือแสดงข้อความหรือภาพประกอบ ในลักษณะซึ่งเป็นการโต้ตอบกันเป็นส่วนตัว หรือสนทนาเป็นการส่วนตัวต่อกันผ่านทางเว็บบอร์ดทุกเว็บบอร์ดฯ ซึ่งเป็นการไม่เหมาะสมและลักษณะการโต้ตอบผ่านเว็บบอร์ดดังกล่าว อาจทำให้เกิดความแตกแยกทางความคิดในหมู่สมาชิกหรืออาจทำความรำคาญให้แก่สมาชิกอื่นๆ

5.) ห้ามโพสต์หรือแสดงข้อความหรือภาพประกอบ ซึ่งเป็นการประกาศหรือโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นใด ซึ่งนอกเหนือจากการถามตอบปัญหาเครื่องเสียงในทุกเว็บบอร์ด เว้นแต่การประการศนั้นๆ ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์แล้ว หรือเป็นการประกาศโฆษณาประชาสัมพันธ์ในนามทีมงาน ไมตรีเอวีดอทคอม เท่านั้น

6.) เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการตักเตือนสมาชิกฯ หรือลบกระทู้หรือลบข้อความ, ภาพประกอบใดๆ, หรือยกเลิกความเป็นสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกได้กระทำการละเมิด กฏกติกามารยาทและระเบียบที่เว็บไซต์ได้กำหนดไว้ หรือทีมงานฯเห็นสมควรให้ยกเลิกสมาชิกฯ โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลหรือบอกกล่าวแจ้งเตือนเป็นการล่วงหน้า ให้ถือดุลพินิจวินิจฉัยของผู้ดูแลเว็บบอร์ดหรือผู้ที่เว็บไซต์มอบหมายฯ เป็นข้อยุติ

****************************************************************************

ท่านผู้อ่านที่ประสงค์จะสมัครสมาชิกเว็บไมตรีเอวีดอทคอม เพื่อใช้บริการเว็บบอร์ดต่อไปนี้

ก.) เว็บบอร์ด ถาม-ตอบ-แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ข.) เว็บบอร์ด โฆษณาย่อย Classified
ค.) เว็บบอร์ด คุยกับ อจ.ไมตรี ทรัพย์เอนกสันติ

เว็บไซต์ ไมตรีเอวีดอทคอม เปิดให้บริการสมัครฟรี ทั้งนี้เว็บบอร์ดข้างต้นทั้ง 3 เว็บบอร์ด สมาชิกสามารถโพสต์ได้ 1 กระทู้ ต่อ 1 ห้องเว็บบอร์ด และก่อนจะโพสต์ข้อความใดๆ ท่านต้องอ่านกฏระเบียบของแต่ละห้องให้เข้าใจว่า แต่ละบอร์ดมีข้อห้ามอย่างไร และต้องโพสต์ให้ถูกห้องเท่านั้น

กรณีที่โพสต์ผิดห้องหลายๆ ครั้ง ท่านจะถูกแบน หรือยกเลิกสมาชิกในทันที

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนทำการสมัครสมาชิก

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครฯ  ต้องแนบมากับหน้าลงทะเบียนสมาชิก ไฟล์สกุล jpg, gif เท่านั้น ทั้งนี้ สำเนาบัตรฯต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านข้อมูลบนบัตรได้โดยไม่มีปัญหา และผู้สมัครฯสามารถขีดคร่อมบนสำเนาบัตรฯได้ แต่ต้องไม่บดบังข้อความสำคัญในบัตรนั้น
  (ไม่ต้องใช้รูปขนาดใหญ่ แต่ขอความชัดเจนเท่านั้น)
 2. ชื่อสมาชิก
  (หมายถึงชื่อที่ใช้ล็อคอินและออนไลน์  ปรากฏในเว็บบอร์ด ต้องมีอักษรไม่น้อยกว่า 6 ตัวอักษร  แต่ไม่ควรให้ยาวเกินไป  เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ยกเว้นสัญลักษณ์และเครื่องหมายต่างๆ)
 3. รหัสสำหรับล็อคอิน
  (เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ซึ่งต้องใช้คู่กับชื่อสมาชิกในการล็อคอินเพื่อออนไลน์ในเว็บบอร์ด ความยาวอย่างน้อย 6 ตัวอักษร แต่ไม่มากจนเกินไป)
 4. อีเมลสำหรับติดต่อ
  (อีเมลที่ใช้เป็นประจำเพียงชื่อเดียว  ซึ่งเว็บไซต์สามารถติดต่อผู้สมัครผ่านอีเมลได้ตลอดเวลา และหากมีการเปลี่ยนแปลงอีเมลข้างต้น กรุณาแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้เว็บไซต์ทราบทันที ทั้งนี้เว็บไซต์จะตอบรับการเป็นสมาชิกผ่านทางอีเมลที่แจ้งลงทะเบียนสมัคร เท่านั้น)
 5. ชื่อและนามสกุล
  (ชื่อและนามสกุลต้องตรงกับชื่อและนามสกุลในสำเนาบัตรประชาชนที่แนบไฟล์มา)
 6. วันเดือนปีเกิด
  (วันเดือนปีเกิด  ต้องระบุมาตามตัวอย่างเช่น  1  มกราคม 1965)
 7. ที่อยู่อาศัย
  (ที่อยู่อาศัยตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หากที่อยู่ปัจจุบันไม่ตรงกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้ระบุที่อยู่เป็นปัจจุบันมาด้วย  หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ปัจจุบัน กรุณาแจ้งให้เว็บไซต์ทราบทันที)
 8. หมายเลขโทรศัพท์
  (ต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อผู้สมัครได้สะดวก ทั้งหมายเลขโทรศัพท์บ้าน, ที่ทำงาน, และโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้ให้พิมพ์ให้หมายเลขโทรศัพท์ติดกันโดยไม่ต้องเคาะหรือเว้นวรรคใดๆ เช่น 083XXXXXXX)
 9. เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  (พิมพ์เลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ตรงกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทั้ง 13 หลัก(13 ตัว) โดยพิมพ์ตัวเลขต่อเนื่องติดต่อกัน โดยไม่ต้องเคาะหรือเว้นวรรค เช่น 112XXXXXXX999)

หมายเหตุ :
ก่อน จะส่งข้อมูลทั้งหมด  กรุณาอ่านกฎกติกามารยาทและประกาศของเว็บไซต์ให้เป็นที่เข้าใจเสียก่อน  และกรุณาอ่านทบทวนข้อมูลการสมัครสมาชิกของท่านให้รอบคอบ  ข้อมูลทั้งหมดต้องครบถ้วนทุกข้อ  และถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดเท่านั้น  เว็บไซต์จึงรับพิจารณา  ภายในไม่เกิน 10 วัน นับแต่วันที่ท่านได้ลงทะเบียนสมัครเข้ามา

ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

E-Mail : webmaster@avthailand.com

โทร. 081-5500269 (เวลา 10.00 น. - 18.00 น.)

หลังเวลากรุณาส่งเมล์ หรือ Line ID : pilasinee.s

www.maitreeav.com
สำนักงาน : 313/129 ซ. เคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 081-5500269, 099-569-6459
E-Mail : pilasinee-admin@maitreeav.com